Safe and White. Whitening the natural way

Gebruiksaanwijzing Whitening Kit

Gebruiksaanwijzing
safe & white®whitenInG KIT

voor langdurig natuurlijk witte tanden

Safe & white® gel is een whiteningproduct voor hetgebit. Het betreft een thuisbleeksysteem, waarbijmet behulp van een bitje gel op het gebit wordtaangebracht. De werking van Safe & white® gelberust op Ardox-X®. Het product bevat geenperoxide en er worden geen vrije radicalen gevormd.


Veilig
Safe & white® gel kan zonder risico worden gebruiktdoor patiënten met tandvleesproblemen. Safe &white® gel heeft geen zure pH-waarde, waardoorhet product volkomen veilig is voor tandglazuur entandvlees. Dit vernieuwende product heeft devolgende voordelen:

 • niet schadelijk voor tandglazuur (zoals aangetoonddoor opnamen met een elektronenmicroscoop).
 • geen gevoelige tanden en tandvlees.
 • geen verminderde hechting aan tandglazuur.Producten die peroxide bevatten, veroorzakenschade die het hechtvermogen vermindert.Daarom wordt aangeraden om de eerste dagenna het bleken geen vullingen aan te brengen.Met Safe & white® gel is het aanbrengen van eenvulling direct na het bleken echter geen probleem.
 • Resultaat blijft langer zichtbaar. Producten metperoxide veroorzaken schade aan het glazuur,waardoor aanslag zich na het bleken met peroxidesneller op het glazuur vastzet. Dit betekent dathet gebit sneller verkleurt. Safe & white® gelbeschadigt het glazuur niet, dus blijven uw tandenveel langer wit.

ARDoX-X® Technologie
Ardox-X® is een complex waarbij zuurstof vrijkomt.Door oxidatie heeft het een blekend effect. Hetvrijkomen van zuurstof is op celniveau binnen hetcomplex gestabiliseerd. Anders dan bij peroxidesworden er geen schadelijke vrije radicalen gevormdtijdens het oxidatieproces, wat maakt dat hetabsoluut veilig is voor tandglazuur en tandvlees.


SAFe & WHITe® gel
Met Safe & white® gel wordt hetr gebit geleidelijkgebleekt. Safe & white® gel lost op in water enspeeksel. De gel heeft geen schurende werking enveroorzaakt geen schade aan of gevoeligheid vande tanden en het tandvlees.


Hoe gebruikt u SAFE & WHITe® gel?

 • gebruik van het bitje
 • Aanbrengen van de gel


Aanwijzingen voor Het gebruik vanhet bitje
In de verpakking zitten twee bitjes: een voorde boventanden en een voor de ondertanden.Het bitje passend maken voor de boventanden:

 1. zet twee kommen klaar waarin het bitjevolledig kan worden ondergedompeld:a. 1 kom met kokend water en
  b. 1 kom met koud water.
 2. Houd het bitje vast aan het buigbare uiteinde endompel deze gedurende 15 seconden volledigonder in kokend water (niet langer, anders kan devorm volledig verloren gaan).
 3. Haal het bitje uit het kokende water. Schudde bitje krachtig zodat al het water eraf valt.
 4. Plaats het bitje direct in het bovenste deelvan uw mond. Het bitje voelt heet aan, maar ukunt zich er normaal gesproken niet aan branden.Plaats uw tanden en kiezen stevig op elkaar endruk uw tong tegen de achterkant van uw voortanden.zuig met uw gebit in deze stand gedurendeenkele seconden alle water en lucht uit het bitje(zo ontstaat er een beter contact met het gebit).Masseer met uw vingers uw lippen en tandenzodat het bitje zo goed mogelijk om uwtanden past.
 5. Haal het bitje na 1 minuut uit uw mond en dompeldeze direct onder in koud water. laat het bitjeminimaal 3 minuten liggen voordat u deze uit hetwater haalt. nu is het bitje klaar voor gebruik.Het andere bitje passend maken voor de ondertanden:Volg met de andere bitjes dezelfde procedure,maar nu in het onderste deel van uw mond.


Aanwijzingen voor het gebruik van de gel in het bitje

 1. Voordat u de gel gaat gebruiken, moet u uw tanden(boven en onder) gedurende minimaal2 minuten goed schoonmaken en poetsen, bijvoorkeur met Safe & white® tandpasta.
 2. zorg dat het bitje schoon en droog is.
 3. Breng Safe & white® gel aan in het bitje op deplaatsen waar de tanden en kiezen moeten wordengebleekt. Bekijk het bitje goed, zodat u weet waarde gel moet worden aangebracht.
 4. Breng waar nodig een dun laagje gel aan in hetbitje en plaats deze in uw mond.
 5. Druk het bitje goed tegen uw gebit en laat dezeminimaal 30 minuten zitten. gedurende deze tijdmag u niets eten of drinken. overtollig speekseldat zich met de gel heeft vermengd, moet u uitspugen.
 6. Spoel na het verwijderen van het bitje uwtanden en mond goed met water. Spoel het bitjeschoon en laat deze goed drogen.de behandeling kan worden herhaald totdat hetgewenste resultaat is verkregen. In de meeste gevallenzal dit twee weken duren. Als bepaalde tanden ofkiezen donkerder blijven dan andere (bijvoorbeeldde hoektanden), kunt u deze als volgt lichter maken:breng in het bitje op de plaats van de donkeretand(en) een klein beetje gel aan. Sla de plaatsenwaar uw tanden/kiezen al wit genoeg zijn, over. AlsSafe & white® gel volgens de bovenstaande beschrijvingwordt gebruikt, zult u na een weekresultaat beginnen te zien. geadviseerd wordt omSafe & white® gel minimaal twee weken lang tweemaal per dag gedurende 30 minuten aan te brengen.opeenvolgende behandelbeurten kunnen het bleekprocesversnellen.


Tussentijds stopzetten van de behandeling
De behandeling kan tussentijds een of meerderedagen stopgezet worden. Het beste resultaat wordtechter verkregen wanneer de behandeling zonder onderbrekingwordt uitgevoerd.


Resultaat beoordelen met de tintenkaart
Kijk zowel voor als na het gebruik van Safe & white®gel in de spiegel om met behulp van de tintenkaartte beoordelen hoe wit uw tanden zijn. Afhankelijkvan hoe nauwkeurig u de aanwijzingen met betrekkingtot het aanbrengen van de gel volgt, kunt u natwee weken tot zeven tinten lichtere tanden hebben.Het eindresultaat hangt altijd af van de oorzaak vande verkleuringen. Bruine en gele tanden (met nameals gevolg van tabak, koffie, thee en wijn) wordenover het algemeen vier tinten lichter. grijze tanden(veroorzaakt door dentineverkleuring binnen in detand ten gevolge van medicijngebruik) worden overhet algemeen twee tot drie tinten lichter.


Voorzorgsmaatregelen

 1. Buiten het bereik van kinderen houden.
 2. gebruik Safe & white® gel en het bitje alleen zoalshierboven aangegeven.
 3. Voorkom contact met de ogen. Mocht de gel tochin aanraking komen met de ogen, spoel deze dangoed uit met water.
 4. Koel en droog bewaren, uit de buurt van warmteen direct zonlicht (8-21°C).
 5. niet gebruiken tijdens de zwangerschap.


SAFE & WHITE® gel is getest door

 • TUFTS University, Boston, VS
 • loma linda University, Californië, VS
 • University of Indiana, VS
 • St. Bartholomew’s and Royal london School ofMedicine, VK
 • Academisch Tandheelkundig Centrum Amsterdam
 • Mubio Research BV, Universiteit Maastricht


Inhoud

 • 100 ml Safe & white® gel
 • gebruiksaanwijzing
 • 2 bitjes, die eenvoudig aan uw mond kunnenworden aangepast
 • Tintenkaart


Meer informatie:www.vitint.com
Vervaardigd door Ardoz Research BV,
's-Hertogenbosch, The netherlands